Приложение 1 Perilis  Приложение 2 Perilis Публично съобщение за набиране на ценови предложения   ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № BG16RFOP002-1.026-0002-С01   БЕНЕФИЦИЕНТ: „Перилис трейдинг” еоод   На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения       Във връзка с изпълнение на… Виж пост Виж още ...

4 причини да работите с нас
Българска продукция
Високо качество
Конкурентни цени
Бърза доставка