Европейски структурни и инвестиционни фондове

 

През 2020 г. Фирма „ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ” ЕООД кандидатства по процедура за финансиране BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня –Аксаково – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията.

Внедряването на иновативни продукти, с цел повишаване на общата конкурентоспособност на дружеството, е системна и последователна визия на ръководството. През 2018 г. ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ стартира производство на иновативни за нашата страна миещи и почистващи продукти с полезни бактерии – пробиотици. В тези препарати е използвана комбинация от няколко вида специално селектирани грам- положителни полезни бактерии от семейството Bacillius, наречена КОНСОРЦИУМ CS4, под формата на спори. Напускайки флакона, спорите намират подходящите условия за развитие в околната среда. За да усвоят органичните химически съединеня, намиращи се в околната среда, бактерийте отделят ензими, които деструктурират химическите съединения, като по този начин ги неутрализират. Така те изпълнява ролята на естествен биологичен филтър, като пречистват въздуха, повърхностите и предметите, премахват органичните алергени, миризми от цигарен дим, домашни любимци, влага, пот и др. Продуктите с пробиотичните щамове имат широко приложение, например в хотели, ресторанти, офиси, училища, болници, SPA, обществени зони. Естественият им произход подпомага поддържането на екологична чистота и равновесие в обкръжаващата средa,. Необходимостта от ефективен процес за производство на продукти с включени пробиотични щамове, провокира ръководството да изобрети и внедри технологичен процес с висок производствен капацитет, чрез който дружеството да получи конкурентно предимство и използва за производство на продукти на конкурентни цени. Във връзка с нарастване на търсенето и потенциала за реализация на произвежданите продукти с пробиотичен състав е необходимо да се внедри следната иновативна технологична линия: – Линия за производство, пълнене, затваряне и етикетиране на козметични и почистващи пробиотични продукти – 1 бр. Линията представлява процес на последователно свързване на машини и системи в комплексно оборудвана линия за производство.

Основната цел на проекта е внедряване на процесова/производствена иновация – технологична линия за производство, бутилиране, етикетиране на пробиотични козметични, почистващи, пречистващи въздуха продукти, – неутрализатори на миризми, алергени и вредни за здравето патогени. Иновацията е собствена разработка и представлява иновативно технологично решение, цялостен процес, за производство на козметични и почистващи продукти с органично съдържание на собственика на фирма ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ , инжинер-химик Иван Радев.

 

Срок на проекта – 18 месеца;

 

Бюджет – 390 200 лв., от които 351 180 лв. безвъзмездна финансова помощ и

39 020 лв собствено финансиране.

 

 

Предстоящи събития по проекта:

 

  1. Изготвяне на документация за процедура за избор на изпълнител с публична покана;
  2. Провеждане на предварителен контрол от страна на УО на изготвената документация;
  3. Провеждане на процедура за избор на изпълнител;
  4. Сключване на договор с избрания изпълнител;
  5. Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на заложеното оборудване;
  6. Подаване на финален отчет