Приложение 1 Perilis 

Приложение 2 Perilis

Публично съобщение за набиране на ценови предложения

 

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

№ BG16RFOP002-1.026-0002-С01

 

БЕНЕФИЦИЕНТ:

„Перилис трейдинг” еоод

 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

 

 

 

Във връзка с изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-1.026-0002-С01 е необходимо да се изработят следните информационни материали:

  • информационна табела – 1 бр.

Табелата трябва да се изработи от материал, който издържа на външни въздействия. Размер на табелата 90/60 см.

  • информационни стикери – 20бр.

Информационните стикери трябва да се изработят от материал, който издържа на външни неблагоприятни въздействия. Стикерите трябва да са самозалепващи се. Размер – А5 (148/210мм)

 

Прогнозна стойност: 200лв без ДДС, от които 150лв за изработка на информационна табела и 50лв за изработка на информационни стикери.

 

Срок за изпълнение на доставката/услугата:1 месец.

Начин на плащане: 100% до 10 дни след подписване на приемо-предавателен протокол.

Допълнителни изисквания:

  • Всичкиматериали изготвени за осигуряване на визуализация и публичност се изготвят съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

 

Изисквания към ценовото предложение:

  • Ценовите предложения се изготвят на български език в български лева – задължително изискване;
  • Офертите следва да бъдат подписан и подпечатани:
  • Всеки кандидат има право да представи само една оферта – задължително изискване.

 

Място за изпълнение:

С. Кичево, базата на фирма „Перилис Трейдинг” ЕООД

 

Критерии за оценка на офертите: предложена цена. Кандидатът предложил най-ниска цена ще бъде избран за изпълнител.

 

Контакти: 0878977777 Иван Радев

 

Краен срок за подаване на ценови предложения:. 31.03.2021г

Начин на подаване на оферти: чрез системата ИСУН 2020 или на електронната поща на фирма „Перилис Трейдинг” ЕООД – office@perilis.com

 

приложение:

  1. визия на информационна табела
  2. визия на информационен стикер

 

ДАТА: 29.03.2021г.                         ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Иван Радев

(име и фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия кандидата)