perilis

На 10.04.2023 г. фирма „Перилис Трейдинг” ЕООД стартира изпълнението на проект BG-RRP-3.004-0797-C01 „Технологична модернизация в предприятието”, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост.
Общият размер на допустимите разходи по проекта е 160 000.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50% или 80 000.00 лв, от които 100% европейско финансиране. Продължителността му е 12 месеца.

Общата цел на нашия проект e разширяване и подобряване на дейността на „Перилис Трейдинг“ ЕООД чрез технологична модернизация.
Специфичните цели на проекта са: Разширяване на производствения капацитет на предприятието при пълнене, затваряне и етикетиране на бяла козметика (лосион, балсам за коса, почистващо тоалетно мляко); Постигане на непрекъснатост и висока ефективност при производството на продуктите ни; Повишаване на цифровизацията на производствените процеси в предприятието; Повишаване на ресурсната ни ефективност и постигане на още по-високо ниво на екологична отговорност; Повишаване на продажбите ни.

Проектът ще бъде изпълнен чрез реализирането на една дейност – Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет. Оборудването, което ще закупим е Автоматична линия за пълнене, затваряне и етикетиране на различни видове флакони за бяла хотелска козметика. Резултатите, които ще постигнем са свързани с повишаване на липсващия капацитет за пълнене, затваряне и етикетиране на флакони за бяла козметика, за да можем да се възползваме от нарасналото търсене на тази продуктова група. Един от най-важните резултати за нас е увеличението на производителността ни с 5 пъти за производството на течни продукти, като линията ще дава възможност да се пълнят минимум 5 различни вида флакони. Ще успеем да премахнем използването на ръчното оборудване.

Ще постигнем непрекъснатост и висока ефективност при производството на всички продукти за хотелите, тъй като ще можем равномерно да разпределим производствените си нужди на две автоматизирани линии. Ще се избегнат забавянията и грешките на производствения процес в резултат на ръчния труд. Това ще спомогне и за по-добрата ресурсна ефективност в предприятието, както по отношение на влаганите продукти, така и във връзка с потребяваните в процеса ел. енергия и вода. Благодарение на изпълнението на проекта ще постигнем и по високо ниво на опазване на околната среда при нашата дейност. Инвестицията по настоящия проект ще ни позволи да преминем на следващо ниво на управление с по-висока автоматизация чрез повишено използване на информационни и комуникационни технологии в предприятието.

Новите производствени мощности ще ни позволят значително увеличение на количествата продукция и свързаните с това приходи от продажби, като също така ще се подобри и себестойността на продуктите с намаляването на разходите за труд.

 

Публикувано: 13.04.2023

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Перилис Трейдинг“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.