euro

 

През 2020 г. „Перилис Трeйдинг” ЕООД кандидатства по процедура за финансиране BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня –Аксаково – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията.

Внедряването на иновативни продукти, с цел повишаване на общата конкурентоспособност на дружеството, е системна и последователна визия на ръководството. През 2018 г. ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ стартира производство на иновативни за нашата страна миещи и почистващи продукти с полезни бактерии – пробиотици. В тези препарати е използвана комбинация от няколко вида специално селектирани грам- положителни полезни бактерии от семейството Bacillius, наречена КОНСОРЦИУМ CS4, под формата на спори. Напускайки флакона, спорите намират подходящите условия за развитие в околната среда. За да усвоят органичните химически съединения, намиращи се в околната среда, бактериите отделят ензими, които деструктурират химическите съединения, като по този начин ги неутрализират. Така те изпълнява ролята на естествен биологичен филтър, като пречистват въздуха, повърхностите и предметите, премахват органичните алергени, миризми от цигарен дим, домашни любимци, влага, пот и др.

Продуктите с пробиотичните щамове имат широко приложение, например в хотели, ресторанти, офиси, училища, болници, SPA, обществени зони. Естественият им произход подпомага поддържането на екологична чистота и равновесие в обкръжаващата средa. Необходимостта от ефективен процес за производство на продукти с включени пробиотични щамове, провокира ръководството да изобрети и внедри технологичен процес с висок производствен капацитет, чрез който дружеството да получи конкурентно предимство и използва за производство на продукти на конкурентни цени. Във връзка с нарастване на търсенето и потенциала за реализация на произвежданите продукти с пробиотичен състав е необходимо да се внедри следната иновативна технологична линия: – Линия за производство, пълнене, затваряне и етикетиране на козметични и почистващи пробиотични продукти – 1 бр. Линията представлява процес на последователно свързване на машини и системи в комплексно оборудвана линия за производство.

Основната цел на проекта е внедряване на процесова/производствена иновация – технологична линия за производство, бутилиране, етикетиране на пробиотични козметични, почистващи, пречистващи въздуха продукти, – неутрализатори на миризми, алергени и вредни за здравето патогени. Иновацията е собствена разработка и представлява иновативно технологично решение, цялостен процес, за производство на козметични и почистващи продукти с органично съдържание на собственика на фирма Перилис трейдинг, инженер-химик Иван Радев.

След проведена процедура за избор на изпълнител за доставка на заложената по проекта линия бе подписан договор с избрания изпълнител- фирма БИНС Инженеринг ЕООД. Договорът бе подписан на 02.08.2021 г., като срокът за доставка на линията  е 9 м. след подписване на договора.

На 02.05.2022г. бе подписан приемо – предавателен протокол за доставка на линия за производство, пълнене, затваряне и етикетиране на козметични и почистващи пробиотични продукти. С доставката на линията се изпълниха заложените по проекта дейности.

С изпълнението на проекта се постигнаха и следните резултати:

  • Развитие на иновативната дейност на „Перилис Трейдинг” ЕООД;
  • Стартиране на масово, серийно производство на препарати с пробиотична основа, които са изцяло екологични;
  • Подобряване на ресурсната ефективност;
  • Внедряване на нови технологии в производствения процес;
  • Повишаване на конкурентоспособността на компанията;
  • Навлизане на нови пазари.

 

Изпълнението на проекта приключи предсрочно на 15.06.2022 г.

 

Период на изпълнение на проекта: 25.02.2021-15.06.2022 г.

 

Бюджет – 390 200 лв., от които 351 180 лв. безвъзмездна финансова помощ и 39 020 лв. собствено финансиране.

 

Предстоящи събития по проекта:

  1. Подаване на финален отчет.